กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ : หน้าแรก
ICTBOSS2566
ข่าวสาร
 • ข่าวประกาศ
 • Clipping Online
 • แจ้งข่าวประจำวัน
 • บทความน่าสนใจ
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • กษ 0403/ว 19
 • กษ 0403/ว 20
 • ผลงานวิจัย เรื่อง "ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี เพื่อสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง"
 • แผนความต่อเนื่องของ กตส. เพื่อเตรียมพร้อมสภาวะวิกฤต
 • มัลติมีเดีย
 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • วารสาร กตส.
 • สปอต/สารคดี
 • รายงานประจำปี
 • เพลงของพ่อ
 • DVD ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สื่อดิจิทัล "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตัล "การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
 • DVD สปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ดาวน์โหลด App กระทรวงเกษตรฯ
 • เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี
 • e-Service